Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2009. 

§ 1. Navn:

Foreningens navn er Lyngå/Lerbjerg Idrætsforenings Støtteforening.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er at fremskaffe midler til støtte for arbejdet i Lyngå/Lerbjerg IF og herunder specielt Lyngå/Lerbjerg IF’s ungdomsarbejde. Dette gøres primært gennem drift af Østervangshallens cafeteria, støttelotto, samt andre indtægtsgivende arrangementer.

§ 3. Medlemmer:

Alle der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, kan blive medlem.

§ 4. Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse som, har pligt til at drage omsorg for, at det, der er udtrykt i foreningens formålsparagraf, altid er det, der præger foreningens arbejde.

§ 5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf er et medlem udpeget af Lyngå/Lerbjerg IF’s bestyrelse. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fører protokol over de i foreningen afholdte møder.

§ 6. Uddeling af midler:

Bestyrelsen forestår uddelingen af midler til Lyngå/Lerbjerg IF’s arbejde.

Midlerne uddeles løbende efter ansøgning.

Afgørelser om tildeling kræver 4/5 flertal.

Bestyrelsen skal hvert år på generalforsamlingen orientere om årets tildelinger og disses art.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse skal ske i dagspressen mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af pris for støttelod.
  6. Valg af 2 medlemmer + 1 suppleant til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

Ad punkt 6. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Første gang vælges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år.

Stemmeret har alle, der har stemmeret i Lyngå/Lerbjerg IF samt støtteforeningens medlemmer.

Valgbar er alle, der er valgbar i Lyngå/Lerbjerg IF samt støtteforeningens medlemmer.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.  Se dog § 10 og § 11.

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

De vedtagne beslutninger indføres i protokollen og underskrives af dirigenten.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom.

Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

§ 9. Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Senest den 10. januar indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.

For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1 måned før ordinær generalforsamling.

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11. Foreningens opløsning:

Vedtagelse af opløsning af foreningen kræver 75 % af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers og højest 8 ugers mellemrum.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder de tiloversblevne midler Lyngå/Lerbjerg IF der, kan bruge midlerne i overensstemmelse med deres love.

Hvis Lyngå/Lerbjerg IF nedlægges, beslutter den aktuelle bestyrelse, for Støtteforeningen, hvilke idrætslige formål tiloversblevne midler skal bruges til. Dette skal forsat ske i klubbens ånd.

Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 14. marts 2009.