Vedtægter for Hadsten IF

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2010

§ 1
Foreningens navn er Lyngå-Lerbjerg IF. Foreningen er hjemmehørende i Favrskov Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, idræt og andet kulturelt arbejde.

§ 3
Foreningen, der består af flere aktivitetsafdelinger, bør tilstræbe at tilslutte sig de hovedorganisationer, inden for hvilke aktiviteterne drives.

§ 4
Som medlem optages enhver, der vil være aktiv i foreningen, og som vil underordne sig foreningens vedtægter. Passive medlemmer kan optages i den udstrækning bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 5
Hvis et medlem krænker foreningens vedtægter eller viser usømmelig adfærd, har hovedbestyrelsen ret til at give karantæne eller udelukke vedkommende af foreningen. Det – eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på første ordinære generalforsamling.

§ 6.
Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen ved det fyldte 16. år. Dog skal formand, næstformand og kasserer være fyldt 20 år. Alle valg afgøres ved relativ stemmeflerhed, og hvert aktivt medlem har én stemme (for unge under 16 år dog kun ifølge med forældremyndighedsindehaver).

§ 7
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og afdelingsformænd.

I tilfælde af stemmelighed i afstemningssituationer, er formandens stemme afgørende.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen. De kan ikke samtidig være afdelingsformænd. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert andet år (det ene år formand og sekretær, og det andet år næstformand og kasserer). Formand og sekretær vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 revisorer og 1 suppleant, som er på valg hvert år.

Afdelingsformændene vælges for 1 år ad gangen med indstilling fra de respektive afdelinger. Hvis en afdeling ikke har foretaget indstilling, eller de indstillede allerede er valgt, sker indstillingen på generalforsamlingen.

§ 8
Udvalgene er bemyndiget til selv at træffe afgørelse vedrørende udvælgelse af instruktører, trænere m.v. til arbejdet i de enkelte udvalg.

§ 9
Forsætlig eller uagtsom beskadigelse af foreningens ejendele medfører erstatningspligt.

§10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned. Indvarsling skal ske i dagspressen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Afdelingsformændenes beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand og sekretær eller næstformand og kasserer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af afdelingsformænd samt 1 suppleant for hver afdelingsformand.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.

§ 11.
Hovedbestyrelsen kan mellem 2 generalforsamlinger nedsætte nye afdelinger og udvalg samt lade afdelingsformændene for de nye afdelinger indtræde i hovedbestyrelsen.

En afdeling kan kun ekskluderes fra foreningen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver.

Bestyrelsen skal udpege en person til at være bestyrelsesmedlem i Støtteforeningens bestyrelse. Personen kan være medlem af Idrætsforeningens bestyrelse, men det er ikke et krav. Vedkommende udpegede person skal være bindeled mellem Støtteforeningen og Idrætsforeningen, og skal så vidt muligt deltage i såvel Støtteforeningens bestyrelsesmøder som i Idrætsforeningens bestyrelsesmøder. Hvis den udpegede person ikke samtidig er medlem af Idrætsforeningens bestyrelse, inviteres vedkommende som gæst til alle bestyrelsesmøder i Idrætsforeningen.

§ 12
En afdeling kan ikke foretage økonomiske dispositioner udover almindelig drift, medmindre det forinden er godkendt af hovedbestyrelsen.

§ 13.
Kontingent fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 14.
Sekretæren er forpligtet til at føre protokol.

Kassereren fører kassebog og fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen.

§ 15.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Hvis et medlem er i kontingentrestance, kan det pågældende medlem ikke udøve sin idræt i den efterfølgende sæson, uden forinden at indbetale restancen.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med foreningens formue.

Kassereren søger tilskud hos Favrskov Kommune på grundlag af de fra afdelingerne modtagne medlemslister.

§ 16
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25% af medlemmerne begærer det skriftligt og begrundet.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles og er beslutningsdygtig efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at der er fremsat begæring herom.

§ 17
Eventuelle vedtægtsændringer skal vedtages på den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængelige 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. For at en vedtægtsændring kan ske, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for vedtagelsen af de nye vedtægter.

§ 18
Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når 75% af de fremmødte stemmer herfor. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver ungdoms-idrætsfremmende aktiviteter i lokalområdet.

Således vedtaget på generalforsamling den 8. februar 2010.